Tỉ Lệ Nạp Thẻ (Đã bao gồm khuyến mãi)

Mệnh Giá Số đồng nhận được
50.000 VNĐ 75 vạn đồng
100.000 VNĐ 150 vạn đồng
300.000 VNĐ 450 vạn đồng
500.000 VNĐ 750 vạn đồng
1.000.000 VNĐ 1750 vạn đồng

Tỉ Lệ Nạp Thẻ Chỉ Lấy Mốc Không Nhận Đồng (Đã bao gồm khuyến mãi)

Mệnh Giá Số đồng nhận được
50.000 VNĐ 150 vạn đồng
100.000 VNĐ 300 vạn đồng
300.000 VNĐ 900 vạn đồng
500.000 VNĐ 1500 vạn đồng
1.000.000 VNĐ 4000 vạn đồng

Phúc Lợi Tích Lũy Nạp ( cứ mỗi mốc 500v đồng sẽ được chuyển cường hoá 1 bất kỳ món nào 1 lần)

Mốc nạp Phần thưởng
50 Vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Thêm Rương 2 ở NPC Thủ Khố
 • Hiệu ứng hồi phục máu và mana (30 ngày)
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Thành Viên Thân Thiết
 • 100 Vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Thêm Rương 3 ở NPC Thủ Khố
 • 2 thỏi vàng
 • 300 Vạn Đồng
 • 1 Túi Mở rộng Hành Trang 24 ô
 • 4 thỏi vàng
 • 500 Vạn Đồng
 • 1 Túi Mở rộng Hành Trang 24 ô
 • 1 Thú cưỡi Xích Thố (Cấp 60)
 • Tăng 120 điểm Tài Phú.
 • Tốc độ di chuyển +95%.
 • 1000 Vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Thêm Rương 4 ở NPC Thủ Khố
 • 1 Mặt nạ quan lâm miện
 • Tăng 1.000 điểm Tài Phú.
 • Kinh nghiệm đánh quái +10%.
 • Chuyển khoản nhận thêm 15% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ page
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Đồng
 • 2000 Vạn Đồng
 • Mua Mật Tịch (Trung) tại NPC Tiền Trang giá 0 NHHT - Giá gốc 150 NHHT 1 Cuốn
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Bạc
 • Chuyển khoản nhận thêm 20% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ page.
 • 5000 Vạn Đồng
 • 1 Thú cưỡi bôn tiêu (cấp 60)
 • KTC 30
 • Tăng 600 điểm Tài Phú.
 • Tốc độ di chuyển +95%.
 • Mua Tinh Hoạt Lực giảm giá 80% không yêu cầu xếp hạng uy danh
 • 1 Bổ Tu Lệnh (Khóa vĩnh viễn)
 • Chuyển khoản nhận thêm 25% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Vàng
 • 8000 Vạn đồng
 • 1 Thú cưỡi phiên vũ (cấp 70)
 • KTC 45
 • Tăng 1200 điểm Tài Phú.
 • Tốc độ di chuyển +100%
 • Sử dụng chức năng 1 click luyện Max Mật Tịch Sơ / Trung / Cao tại NPC Lễ Quan
 • 1 Bổ Tu Lệnh (Khóa vĩnh viễn)
 • Chuyển khoản nhận thêm 30% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ
 • 10.000 Vạn Đồng
 • 1 Mặt nạ quan lâm miện
 • Tăng 2.000 điểm Tài Phú.
 • Kinh nghiệm đánh quái +20%.
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +5%
 • 1 Bổ Tu Lệnh (Khóa vĩnh viễn)
 • Chuyển khoản nhận thêm 35% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Bạch Kim
 • 15.000 Vạn Đồng
 • 1 Thú cưỡi trục nhật (cấp 70)
 • KTC 60
 • Tăng 3000 điểm Tài Phú.
 • Tốc độ di chuyển +100%
 • 1 Bổ Tu Lệnh (Khóa vĩnh viễn)
 • Chuyển khoản nhận thêm 40% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 1
 • 20.000 Vạn đồng
 • 1 Thú cưỡi ức vân (cấp 80)
 • KTC 90
 • Tăng 6000 điểm Tài Phú.
 • Tốc độ di chuyển +100%
 • 1 Bổ Tu Lệnh (Khóa vĩnh viễn)
 • Chuyển khoản nhận thêm 45% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 2
 • 30.000 Vạn Đồng
 • 1 Thú cưỡi hổ cát tường (cấp 80)
 • KTC 120
 • Tăng 9000 điểm Tài Phú.
 • Tốc độ di chuyển +100%
 • 1 Bổ Tu Lệnh (Khóa vĩnh viễn)
 • Chuyển khoản nhận thêm 50% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 3
 • 40.000 Vạn đồng
 • 1 Thú cưỡi lăng thiên (cấp 90)
 • KTC 150
 • Kinh nghiệm đánh quái +100%
 • Tăng 15000 điểm Tài Phú.
 • Tốc độ di chuyển +100%
 • 1 Bổ Tu Lệnh (Khóa vĩnh viễn)
 • Chuyển khoản nhận thêm 55% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 4
 • 50.000 Vạn đồng
 • 1 Mặt nạ quan lâm miện
 • Tài phú +8.000 điểm
 • Kỹ năng phái +1 Cấp
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +10%
 • Tấn công khi đánh chí mạng +20%
 • 1 Bổ Tu Lệnh (Không khóa)
 • Chuyển khoản nhận thêm 60% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ
 • 60.000 Vạn đồng
 • 1 Mặt nạ quan lâm miện
 • Tài phú +12.000 điểm
 • Kỹ năng phái +1 Cấp
 • Tấn công khi đánh chí mạng +30%
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +15%
 • 1 Bổ Tu Lệnh (Không khóa)
 • Chuyển khoản nhận thêm 65% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ
 • 80.000 Vạn đồng
 • 1 Mặt nạ quan lâm miện
 • Tài phú +16.000 điểm
 • Kỹ năng phái +1 Cấp
 • Tấn công khi đánh chí mạng +30%
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +15%
 • Phát huy lực tấn công kỹ năng +15%
 • Chuyển khoản nhận thêm 70% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ
 • 100.000 Vạn đồng
 • 1 Mặt nạ quan lâm miện
 • Tài phú +25.555 điểm
 • Kỹ năng phái +1 Cấp
 • Kỹ năng đồng hành +1
 • Tấn công khi đánh chí mạng +30%
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +15%
 • Phát huy lực tấn công kỹ năng +15%
 • Chuyển khoản nhận thêm 100% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ
 • 125.000 Vạn đồng
 • 1 Thú cưỡi tuyệt thế tuyết vũ
 • KTC 200
 • Tài phú +18.000 điểm
 • Kỹ năng phái +1 Cấp
 • Sinh lực +3000
 • Kinh nghiệm đánh quái +150%
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Thiên Hạ Vô Song
 • Vang danh thiên hạ
 • Chuyển khoản nhận thêm 100% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ
 • 150.000 Vạn đồng
 • 1 Hãn Huyết Thần Mã
 • KTC 250
 • Tài phú +21.000 điểm
 • Kỹ năng phái +1 Cấp
 • Kinh nghiệm đánh quái +200%
 • Sinh lực +4500
 • Tấn công khi đánh chí mạng +20%
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +10%
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Vang danh thiên hạ
 • Chuyển khoản nhận thêm 100% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ
 • 200.000 Vạn đồng
 • 1 Tuyết Vũ Thiên Hương
 • KTC 333
 • Tài phú +25.555 điểm
 • Kỹ năng phái +1 Cấp
 • Kỹ năng đồng hành +1
 • Tấn công khi đánh chí mạng +20%
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +10%
 • Sinh lực +6000
 • Kinh nghiệm đánh quái +333%
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Võ lâm chí tôn
 • Chuyển khoản nhận thêm 100% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ
 • 225.000 Vạn đồng
 • 1 mặt nạ quan lâm miên
 • Tài phú +31.000 điểm
 • Kỹ năng phái +2 Cấp
 • Kỹ năng đồng hành +1
 • Tấn công khi đánh chí mạng +30%
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +30%
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +15%
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Võ lâm chí tôn
 • Chuyển khoản nhận thêm 100% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ
 • 250.000 Vạn đồng
 • 1 mặt nạ quan lâm miên
 • Tài phú +35.000 điểm
 • Kỹ năng phái +2 Cấp
 • Kỹ năng đồng hành +2
 • Tấn công khi đánh chí mạng +30%
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +30%
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +15%
 • Thời gian bị trạng thái ngũ hành -200
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Võ lâm chí tôn
 • Chuyển khoản nhận thêm 100% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ
 • 300.000 Vạn đồng
 • 1 mặt nạ quan lâm miên
 • Tài phú +41.000 điểm
 • Kỹ năng phái +2 Cấp
 • Kỹ năng đồng hành +2
 • Tấn công khi đánh chí mạng +35%
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +35%
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +20%
 • Thời gian bị trạng thái ngũ hành -200
 • Xác xuất bị trạng thái ngũ hành -200
 • Sát thương 20% chuyển hoá thành sinh lực
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Võ lâm chí tôn
 • Chuyển khoản nhận thêm 100% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ
 • Vị Trí Nhận Đồng
 • NPC Cổ Phong Hà - Phượng Tường